Kvalita vody

Umiestnenie studne je dané normou STN 75 5115, ale v konečnom dôsledku je to zákazník kto o tom rozhoduje. Najmä v prípadoch ak nie je možné dodržať ustanovenia normy, bude potrebné vŕtať hlbšiu studňu.

Kvalita vody čerpanej zo studne je závislá na viacerých faktoroch. Ide najmä o jej umiestnenie vzhľadom k okoliu. Studňa by sa nemala nachádzať v blízkosti možných zdrojov jej znečistenia - žumpy, septiku, skládky odpadov. Zdrojom znečistenia studne môže byť poľnohospodárska činnosť aj priemyselná výroba. Hornina v ktorej je studňa navŕtaná rovnako ovplyvňuje kvalitu vody, môže jej dodávať železo, zinok a podobne.

Norma o ochrane vodného zdroja hovorí, že v prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. Pre domové studne sa tiež odporúča upraviť takto okolie.

Podľa obsahu rozpustených minerálnych látok môže byť voda destilovaná - zbavená mierálnych látok, mäkká s nízkym obsahom minerálnych látok a tvrdá. Voda z podzemných prameňov obsahuje rozpustených minerálnych látok viac.

Kvalita vody čerpanej z vŕtanej studne