Potrebné dokumenty

Pri realizácii legálnej studne je treba počítať s administratívou. Pre vŕtané studne stavbu povoľuje obecný úrad. Treba podať žiadosť na predpísanom tlačive vydanom obvodným úradom a uhradiť správny poplatok. K žiadosti sa prikladá:

Potrebné dokumenty na výstavbu vŕtanej studne

Výňatok normy STN 75 5115

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe povolenia, alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.

Jednoduché vodné zariadenie