Rozbor vody

Podľa požiadavky zákazníka rozbor vody robí viacero komerčných firiem. Vykonávajú ju aj akreditované laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou upravuje vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.

Najčastejším ukazovateľom znečistenia vody sú dusičnany a dusitany, a ich prekročenie v pitnej vode predstavuje ohrozenie zdravia najmä pre malé deti.

Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie sú dostatočné na preukázanie pitnosti a zdravotného bezpečia vody zo studne. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru (25 ukazovateľov podľa vyššie spomenutej vyhlášky MZ).

Podľa výsledkov analýzy je potom vodu možné náležite upraviť podľa potreby spotrebiteľa, alebo jej využitia.

Používanie mikrobiologicky kontaminovanej vody je rizikom nielen na pitie, ale aj na iné účely.

Zvýšená koncentrácia chemických látok predstavuje ďalšie zdravotné riziko, ktoré okrem akútnych poškodení organizmu môže pri dlhodobom príjme spôsobiť aj chronické ochorenia.

Rozbor vody čerpanej z vŕtanej studne